Terminoloģija

Definīcijas saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanas sabiedrībām un to uzraudzību" un "Par apdrošināšanas līgumu" , Latvijas Republikas

 

 

 

 

Apdrošināšana ; – transfērs no apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātā riska un iespējamiem zaudējumiem, lai apdrošināšanas sabiedrība.

 

Apdrošinātājs – reģistrēta Latvijas Republikā:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk-apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu.

 

Apdrošinājuma summa – summa, kas noteikta apdrošināšanas līgumā, par kuriem mantiskas vērtības vai intereses, ir apdrošināti apdrošināšanā pret zaudējumiem vai bojājumiem, personas dzīvība, veselība vai fiziskais stāvoklis ir apdrošināts robežās personas un apdrošināšanas atbildības limitu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

 

Apdrošināmā interese – interese neciest zaudējumus, iestājoties apdrošinātajam riskam.

 

Apdrošināšanas atlīdzība – apdrošinājuma summa, tās daļa vai cita summa, kas izmaksāta par apdrošināšanas gadījuma vai sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

 

Apdrošināšanas gadījums – notikums, ar risku cēloņsakarīgi saistīts ar apdrošināto notikums, kuram iestājoties paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

 

Apdrošināšanas līgums – vienošanās starp apdrošinātāju un apdrošinājuma ņēmēju, saskaņā ar kuru apdrošinājuma ņēmējs uzņemas saistības maksāt apdrošināšanas prēmijas tādā veidā, termiņos un apmērā, paredz līgums un izpildīt citas līgumā noteiktās saistības, un apdrošinātājs uzņemas saistības izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību personai, kas paredzēta nolīgumā gadījumā, ja apdrošināšanas gadījums saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

 

Apdrošinājuma ņēmējs – juridiskā vai fiziskā persona, kas noslēdz apdrošināšanas līgumu savā vai citas personas labā.

 

Apdrošināšanas objekts:

a) apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem – mantiskas vērtības vai intereses,

b) civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – civiltiesiskās atbildības personas,

c) personu apdrošināšanā – dzīvību, veselību vai fizisko stāvokli personas.

 

Apdrošināšanas pieteikums – dokuments, kas nepieciešams apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja apdrošinātājam par apdrošināšanas objektu, faktiem un apstākļiem, kas nepieciešami apdrošinātā riska novērtēšanai.

 

Apdrošināšanas polise – dokuments, kas apliecina, parakstot apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ietver apdrošināšanas līguma noteikumus, kā arī visus grozījumus un papildinājumus līgumā, par kuriem apdrošinātājs un apdrošinājuma ņēmējs ir vienojušies, bet apdrošināšanas līgums ir spēkā.

 

Apdrošināšana pret zaudējumiem un bojājumiem – apdrošināšana, kad mantiskas vērtības vai intereses, ir apdrošinātas, un apdrošināšanas atlīdzības apmērs ir atkarīgs no apdrošinātajam radušos zaudējumu.

 

Apdrošināšanas prēmija – maksājums par apdrošināšanu noteikts apdrošināšanas līgumā.

 

Apdrošinātais – juridiskā vai fiziskā persona, kurai ir apdrošināmā interese un ir saņēmējs, atbilstoši apdrošināšanas līgumam:

a) apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem – persona, kas apdrošināšanas līgumā paredzētais, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa zaudējumu un bojājumu gadījumos,

b) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā – persona, ja apdrošināšanas līgumā, kuru civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta,

c) personu apdrošināšanā – privātpersona, ja apdrošināšanas līgumā, kuras dzīvību, veselību vai fizisko stāvokli ir priekšmets ir apdrošināšanas līgums.

 

Apdrošinātais risks – gadījumā, ja apdrošināšanas līgumā nav atkarīgi no apdrošinātā gribas, kas var notikt nākotnē.

 

Atbildības limits – maksimālā izmaksājamā summa civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā.

 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana – apdrošināšana, civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas radušies trešajām personām sakarā ar apdrošinātā darbības vai bezdarbības rezultātā.

 

Saņēmējs – apdrošināšanā persona, kurai izmaksājama apdrošināšanas atlīdzība atbilstoši apdrošināšanas līgumam.

 

Trešā persona – civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā persona, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

 

Kopapdrošināšana – vairāku apdrošinātāju vienošanās apdrošināt vienu un to pašu apdrošināšanas objektu viena apdrošināšanas līguma ietvaros.